คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมการข้าว
สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ 
*พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 21
*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
*พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
*ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม 
*การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
*การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ย 
*การเกษตรยั่งยืน 
*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.  -แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 4.