คู่มือสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ระดับชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  -เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  -เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
* สังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย  -เจาะข้อสอบสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทย 
* การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 
*จิตวิทยาสังคมและการศึกษา  -เจาะข้อสอบ จิตวิทยาสังคม 
*การวิเคราะห์วิจัยและการป้องกันการทุจริต 
*ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  -เจาะความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น