คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง 
*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
*การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
*การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
*เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 
*การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore) 
*เทคโนโลยีสารสนเทศ 
*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล  ##ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ  -Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ  -Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.  -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.  -แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม