คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30253

260฿

รหัสสินค้า: KP-30253 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา BC-30253
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง  -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 
*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  -เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533  -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม