คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน BC-30246

270฿

รหัสสินค้า: KP-30246 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน BC-30246
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
*นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
*หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
*ความรู้ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน