คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหาร                                                            
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                               -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                     -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546            -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                              -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                       -เจาะข้อสอบ รวมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                 -เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม