คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 61 BC- 30239

270฿

รหัสสินค้า: KP- 30239 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 61 BC- 30239
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
*นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
*หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
*การจัดทำแผน/โครงการ 
*การบริหารแผนงานและโครงการ 
*ความรู้ด้านงบประมาณ  -แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.  -แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.  -แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.  -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน