คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 61 BC- 30222

270฿

รหัสสินค้า: KP- 30222 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 61 BC- 30222
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
*นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
*การวางแผน 
*การประสานงาน 
*หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน