คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                           -เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                    -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)      85
*ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและระบบบัญชี                                                                                 
*ความรู้เกี่ยวกับการทำงบการเงิน                                                                                    
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                            êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                           êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.