คู่มือสอบนายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สารบัญ

*ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                              -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              
*ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                       
*ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                    -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5. (200 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6. (200 ข้อ)                                                                      -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม