คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                                                                             
*หลักการบัญชี และการบันทึกรายการทางบัญชี                                                                                                                        
*การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                      -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                               
*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                                 
*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                         -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                   -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม