คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ภารกิจ                                                     
*ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                            – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                             
*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                        
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                 -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                               -แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Structure/Grammar) ชุดที่ 1.                                                        -แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                 -แนวข้อสอบ การสนทนา (Conversation)                                                                          -แนวข้อสอบ ภาคศัพท์(Vocabulary )                                                                              -เจาะข้อสอบรวม                                                                                                       -แนวข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)                                                    -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                                -เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองปัจจุบัน                                                       -เจาะข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ