คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                       
*ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                  
*ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                             
*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                               -เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                                 -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                            -เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ