คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ BC-9954

260฿

รหัสสินค้า: KP-9954 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ BC-9954
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                        -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                            
*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี                                                                                    
*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        
*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                             
*การวิเคราะห์                                                                                                           
*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               
*การวางแผนงาน/โครงการ                                                                                           
*งบประมาณ                                                                                                            
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                       -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                             
*การคิดเชิงวิเคราะห์                                                                                                   
*ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการข้อมูล                                                           -เจาะข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                     -แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                     -แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                     -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ