คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) BC-9961

270฿

รหัสสินค้า: KP-9961 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) BC-9961
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                            
*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                                 -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556        
*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551                                                                          -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        
*พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551                     
*พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545                                                                      -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                 -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                      -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                              -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         
*ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย                                                            
*
*ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                   
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558                                                                                                             -แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน                                                                              -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ