คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่                                           -เจาะข้อสอบรวม การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานต่างๆ                                                                          
*ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร                                                                                                        -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                              -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                                   -แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์                                                                                 -แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร