คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886

260฿

รหัสสินค้า: KP-9886 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด                            -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                       -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                       -เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                               -เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)                                                                             -เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)                                                    
*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                      
*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       
*พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558