คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาค BC-9893

260฿

รหัสสินค้า: KP-9893 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาค BC-9893
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด                            -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                     
*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                        -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                              -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                  
*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                   -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                            
*พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                                -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                         
*หลักการบัญชี                                                                                                          
*นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                                    -เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                            -เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            -เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.