คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879

260฿

รหัสสินค้า: KP-9879 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) สนง. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ปี 2561 BC-9879
สารบัญ
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ชุดที่ 1.                                            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                           -เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      
*พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     
*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                                                       -เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            
*การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                                      
*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                             -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                      -เจาะข้อสอบ นักพัฒนาสังคม                                                                                           -เจาะข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง