รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญา ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ BC-9831

280฿

รหัสสินค้า: KP-9831 < หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

รวมแนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญา ข้อสอบมากกว่า 800 ข้อ BC-9831
สารบัญ

*
*วิชาความสามารถทั่วไป -เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                              -เจาะข้อสอบ อนุกรม                                                                                          -เจาะข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                     -เจาะข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                       -จาะข้อสอบ เงื่อนไขภาษา                                                                                   -เจาะข้อสอบ การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                -เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                 -เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                  
*
*วิชาภาษาไทย -เจาะข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                   -เจาะข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                 -เจาะข้อสอบ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                      -เจาะข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ                                                                   -เจาะข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                        
*
*วิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับConversation, Grammar, Word ,Letter ,Reading comprehension -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                              -เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation                                                                       -เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                    -เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )                                                             -เจาะข้อสอบรวม