คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                                                                                                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                   -เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป ความสามารถทางการคิด คำนวณ วิเคราะห์ สรุปเหตุผล                                      -เจาะข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                                                                         -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2.                                                                                                                                                              -การอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                                      -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                                         -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                                                             -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา