คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมโยธาธิการและผังเมือง
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                      
*อำนาจหน้าที่ โครงสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  
*การร่างหนังสือราชการ                                                                                                         
*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          
*การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                             
*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่                                                                                            
*การบริหารงานบุคคล                                                                                                
*การบริหารทั่วไป                                                                                                                 -เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                    -เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                                     -เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลุ่มประเทศอาเซียน