คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                   -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560                             
*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                               
*พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497                                                                                                                                        -แนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                 
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                                                  -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                                       -แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                                  
*ความรู้ด้าน การเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                                      -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                            -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                           
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์        -เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                -แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สถิติ