คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ                                                                                      
*ความรู้ด้านประชาสัมพันธ์
*การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                                  
*การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                          
*การผลิตสื่อ                                                                                                           
*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   
*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                      
*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                       
*การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                        
*ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                               
*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 
*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                      
*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                      
*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                      
*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                      
*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์