คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ 2561  
สารบัญ
#ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                                       1 #ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                                                                                               10 #การจัดหมวดหมู่และการจัดทำบัตรรายการ                                                                                                             22 #การจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ                                                                                                                 36 #เทคโนโลยีสารนิเทศที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด                                                                                       42 #การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                                                46 #การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน                                56 #ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                                           69 #การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                                                       77      
*เจาะข้อสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                            84      
*เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                                                                    107      
*เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                                                                   124      
*เจาะข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                                                                   134      
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                                           150      
*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                                          188 #พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                    224      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       237 #พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                          242      
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              256