คู่มือสอบพนักงานภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561 BC-9671

260฿

รหัสสินค้า: KP-9671 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน ออกใหม่ปี 2561 BC-9671
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจหลัก โครงสร้าง       
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547          
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่                                                                                
*แนวข้อสอบ เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่                                                              
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ                                                                      
*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดฐานข้อมูล                                                                   
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                        
*ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ                    
*การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS                                                            
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                         
*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.