คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                                                    
*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                        
*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร                                                                
*วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของของข้าราชการ                                                                
*เจาะข้อสอบ ศุลกากร                                                                                     
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางเคมี                                                                              
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางชีววิทยา                                                                         
*เจาะข้อสอบ ความรู้ทางฟิสิกส์                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้า                                                                           
*ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                    
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                   
*แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.