คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561

260฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ

*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                         
*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                     
*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                      
*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                     
*พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543                                                   
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม               
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                
*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                                               
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                                               
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                 
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                    
*แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ