คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404

260฿

รหัสสินค้า: KP-9404 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404
สารบัญ
#ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง       #ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                  #ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                                                                                         #พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         #เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                         #พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                #ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                                                 #เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                               #เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544           #ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                      #สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                                                                             #วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                                                                                               #วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                                            #วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                                      #แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                                                                        #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                   #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                  #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                             #เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.