คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367

260฿

รหัสสินค้า: KP-9367 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367
สารบัญ
#ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    อำนาจหน้าที่      #กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)                                                  #นโยบายรัฐบาล                                                                                                        #ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                         #ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                  #บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                     #การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ           #การวิเคราะห์                                                                                                          #การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                              #การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                            #การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                 #งบประมาณ                                                                                                         #การติดตามและประเมินผล                                                                                         #แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                  -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                            -แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                     -เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                     -เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.