คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350

260฿

รหัสสินค้า: KP-9350 < หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบ ตำแหน่งการข่าว (บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ) กองบัญชาการกองทัพไทย ออกใหม่ BC-9350
สารบัญ
##ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                                                            ##วิชาคณิตศาสตร์
*เซต                                                                                                                     
*ตรรกศาสตร์                                                                                                     
*ฟังก์ชัน                                                                                                           
*ระบบจำนวนจริง                                                                                               
*ความน่าจะเป็น                                                                                                
*สถิติ                                                                                                            
*ลำดับและอนุกรม                                                                                                 ##วิชาภาษาไทย
*หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                                                
* แนวข้อสอบ หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา                                               ##วิชาภาษาอังกฤษ
* เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                
*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                ##วิชาความรู้ทั่วไป
* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          
* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                               ##วิชาเฉพาะตำแหน่ง                                                                                         
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           
*เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                              
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                     
*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                      
*แนวข้อสอบการข่าว