BC-2344 คู่มือสอบช่างไฟฟ้า ใช้ได้ทุกหน่วยงาน

250฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบช่างไฟฟ้า ใช้ได้ทุกหน่วยงาน

  •  ส่วนที่่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า –  ไฟฟ้าคืออะไร  ไหลอย่างไร  ทำอันตรายให้กับชีวิตอย่างไร –  ชนิดของไฟฟ้า  แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า การจำแนกชนิดของกระแสไฟฟ้า –  ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า  สายดิน –  อันตรายจากกระแสไฟฟ้า การปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้า –  คำจำกัีดความและศัพท์ทางไฟฟ้า –  เจาะประเด็นสำคัญ  (ถาม – ตอบ)
  • ส่วนที่่ 2  ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า –  มาตรฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก  ดัชนีและค่ามาตรฐาน –  สายไฟและการเลือกใช้อุปกรณ์สายไฟ  ขนาดกระแสของสายไฟ –  การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า –  วงจรย่อยและโหลด  เมนสวิตซ์่และสายเมนเข้าอาคาร –  การจัดทำตารางโหลด –  การต่อลงดิน  การป้องกันกระแสเกิน –  เจาะประเด็นสำคัญ (ถาม-ตอบ)
  • ส่วนที่่ 3  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า –  อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ไฟรั่ว –  มอเตอร์ไฟฟ้า –  หม้อแปลงไฟฟ้า –  เจาะประเด็นสำคัญ  (ถาม – ตอบ)
  • ส่วนที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ –  การจ่ายไฟให้อาคารชุด อาคารสูง และอาคารพิเศษ –  สัญญลักษณ์ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ที่จำเป้นต้องรู้ –  เจาะประเด็นสำคัญ (ถาม – ตอบ)
  • ส่วนที่่ 5  ความรู้เบื้องต้นทางอิเล็กทรอนิกส์ –  หลักการพื้นฐานของมัติมิเตอร์  และออสซิโลสโคป –  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์พื้นฐาน –  สัญญลักษณ์ต่าง ๆ ทางอิเลกทรอนิกส์ –  เจาะประเด็นสำคัญ  (ถาม-ตอบ)
  •   แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 1 –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 2 –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 3 –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 4 –  แนวข้อสอบ  ชุดที่ 5 รวมเฉลยแนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า