BC-4782 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป

260฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ นายทหารกองทัพอากาศ ภาคพื้นฐานความรู้ทั่วไป ใช้ได้กับทุกตำแหน่งและทุกระดับ มีสรุปเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบพร้อมคำเฉลยอธิบาย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1  ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์      –  เซ็ท (Sets) –  ระบบจำนวนจริง –  ตรรกศาสตร์ –  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น –  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ –  ตรีโกณมิติและการประยุกต์ –  ฟังก์ชั่นเอกซ์โแเนนเชียลและลอการิทึม –  จำนวนเชิงซ้อน –  ลำดับและอนุกรม –  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน –  การอินทิเกรต –  วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ –  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็ฯ –  สถิติ –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม ชุดที่ 1 –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์รวม  ชุดที่ 2 ส่วนที่ 2  ความรู้ทางด้านภาษาไทย –  เนื้อหาภาษาไทยการใช้คำที่ไม่ถูกตอง/การใช้ภาษาไม่รัดกุม/การใชคำราชาศัพท์  พร้อมยกตัวอย่างคำถาม –  เจาะข้อสอบโวหารภาพพจน์ –  เจาะข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่ 1 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  2 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  3 – เจาะข้อสอบภาษาไทย ชุดที่  4 ส่วนที่ 3  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ –  เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 1 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที 2 ส่วนที่ 4  ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 –  เจาะแนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 ส่วนที่ 5  ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  1 –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่่  2 –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่  3   ราคา 260 บาท จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center