BC-4850 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. พนักงานการเงินระดับ 4 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความละเอียดแม่นยำ

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ธกส. พนักงานการเงินระดับ 4 ความรู้ความสามารถทั่วไปและ ความละเอียดแม่นยำ             ประกอบด้วย          –  เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์ ชุดที่่  1 – เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์ ชุดที่่   2     –  เจาะข้อสอบความละเอียดแม่นยำ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล –  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถในการคิดเหตุผล –  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถในการสรุปความ –  เจาะข้อสอบความรูความสามารถอุปมาอุปมัย –  เจาะข้อสอบความรูความสามารถคำที่ไม่เข้าพวก –  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถคำที่่จัดเข้าพวก     –  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาการใช้คำไม่ถูกต้อง –  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางดานภาษาไม่รัดกุม –  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย –  เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาการใช้คำราชาศัพท์ –  เจาะข้อสอบปูพื้นฐานภาษาไทย  ชุดที่  1 – เจาะข้อสอบปูพื้นฐานภาษาไทย ชุดที่  2 – เจาะข้อสอบปูพื้นฐานภาษาไทย ชุดที่  3 – เจาะข้อสอบปูพื้นฐานภาษาไทย ชุดที่   4 – เจาะข้อสอบปูพื้นฐานภาษาไทย ชุดที่   5 – เจาะข้อสอบปูพื้นฐานภาษาไทย ชุดที่   6     –  เจาะรวมแนวข้อสอบภาคคณิตศาสตร์และภาษา ชุดที่ 1     – เจาะรวมแนวข้อสอบภาคคณิตศาสตร์และภาษา ชุดที่ 2 –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษรวมไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1     – เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2     ราคา         260 บาท       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center