BC-4690 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานขนส่ง/นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานขนส่ง / นักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า ประกอบด้วย ♥  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกรมเจ้าท่า ♥  นโยบายกรม วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ฯลฯ ♥  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำไทย  พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ♥  พระราชบัญญัติเรือไทย  พ.ศ. 2481  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ♥  พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 และภาคผนวก –  เจาาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านนำไทย –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ เรือไทย –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ ป้องกันเรือโดนกัน ♥  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเขียบจ้าราชการพเลเรือน พ.ศ. 2551 2 ชุด ♥  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่่ดี ♥  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  3  ชุด ♥  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ♥  ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 –  เจาะข้อสอบ ♥  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micrsoft Office  2  ชุด ราคา พิเศษ 260 บาท จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center