BC-4737 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านเวชกิจฉุกเฉิน

230฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข               (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ประกอบด้วย    ♥  ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ ♥  ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ♥  ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ♥  ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพ ♥  ความรู้เกี่ยวกับนิติเวชและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ♥  ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุถเฉิน        ♥  เจาะข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  1 ♥ เจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดที่  2        ราคา 230  บาท        จัดทำโดย ……..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center