BC-4638 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด

260฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่สนับสนุุนงาน ด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ประกอบด้วย –  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. –  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. –  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด –  พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 –  พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 –  พ.ร.บ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข –  พงร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 –  พ.ร.บ วิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ. 2550 –  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536 –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2535 –  ระเบียบสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 –  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่่ 3)  พ.ศ. 2547 –  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548 –  ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ พ.ศ. 2535 –  ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฏีการในคดีความผิดเกี่ยวกับยา เสพติด พ.ศ. 2551 –  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำ เข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึงยาเสพติดให้โทษประเภท 1 –  ระเบียบสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541 –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน ปปส –  เจาะข้อสอบ พรบ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด –  เจาะข้อสอบ ยาเสพติดให้โทษ –  เจาะข้อสอบ พรบ. มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด –  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 –  ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน –  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข –  ถาม-ตอบ ความรู้ทั่วไป –  ถาม-ตอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์ –  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  ชุดที่่ 1 –  แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  ชุดที่่  2 ราคา พิเศษ 260 บาท จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center