BC-3297 คู่มือ+ ข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี

250฿

คำอธิบาย

คู่มือ+ ข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี ประกอบด้วย –  ภาษาไทย            –  ภาษาอังกฤษ – ความรู้ทั่วไป          –  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครบเนื้อหา ใข้สำหรับทุกตำแหน่งที่สอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปและคอมพิวเตอร์ ภายในประกอบด้วย –  เจาะเนื้อหาและแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย –  การสะกดคำ –  การใช้คำและความหมายของคำ –  คำราชาศัพท์ –  โวหารการเขียนและภาพพจน์ –  สำนวน สุภาษิต คำพังเพย –  ประโยครัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา –  การทำความเข้าใจบทความ –  รวมแนวข้อสอบภาษาไทย –  เจาะไวยากรณ์และแนวข้อสอบภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง ๆ –  การเติมคำลวในช่องว่าง –  บทสนทนา (Situational Dialogs) –  แนวข้อสอบการอ่่านบทความเนื้อเรื่อง –  แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary) –  เจาะแนวข้อสอบรวม ชุดที่ 1 –  เจาะแนวข้อสอบรวม ชุดที่ 2 –   เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป –  แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1 – แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2 – แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3 – แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4 –   เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ –  แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่่ 1 – แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่่  2 – แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่่  3   ราคา  250  บาท จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center