BC-3747 คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.ระดับ 3

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.ระดับ 3  ประกอบด้วย -ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ -เงื่อนไขทางภาษา -เงื่อนไขทางสัญลักษณ์       -อนุกรมและเลขเรียงลำดับ -คณิตศาสตร์เหตุผล -สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล -การสรุปความ -อุปมาอุปมัย -การจัดเข้าพวกและการหาตัวกลาง -การสรุปความสั้น – ยาว -ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย -การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง -การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ       -การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย -การสรุปความและการตีความจากข้อความที่กำหนด -หลักการทำข้อสอบตีความ -ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น -ความเข้าใจในการอ่านบทความยาว        
*เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
*เจาะแนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
-ส่วนที่ 3 ภาคภาษาอังกฤษ -สรุปเนื้อหาหลักไวยากรณ์ที่น่าสนใจ พร้อมเจาะข้อสอบ -ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)      
-ภาคคำศัพท์ (Vacabulary) -ภาคการอ่านบทความ Reading Comprehension

     ราคา พิเศษ 280 บาท     จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center