BC-246 เจาะเกราะ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ระดับ ปวช., ปวส.)

200฿

คำอธิบาย

 เจาะเกราะ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ระดับ ปวช.,ปวส.)   ครบทุกเนื้อหา เจาะแนวข้อสอบพร้อมอธิบายเทคนิคการตอบที่เข้าใจง่าย ประกอบด้วยวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (100 คะแนน)      ◊ อุปมาอุปไมย      ◊ สรุปความเชิงตรรกศาสตร์การอ่านข้อความจากตารางลำดับอนุกรมเงื่อนไขสัญลักลักษณ์คณิตศาสตร์ทั่วไป  ⇒วิชาภาษาไทย (100 คำแนน)การใช้ภาษาให้ถูกต้องการเรียงลำดับข้อความการอ่านบทความยาวการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำการอ่านบทความสั้นการเติมคำในช่องว่าง เหมาะสำหรับ   การ เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม อาทิ ก.พ., ปลัดอำเภอ, อบต.เทศบาล กทม., นายสิบตำรวจ, นายร้อยตำรวจ, สตง., สรรพากร, กรมราชทัณฑ์, นิติกร 3 ฯลฯ ราคา พิเศษ 200 บาท    จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center