BC-2870 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

240฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

      เนื้อหาประกอบด้วย     ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ      ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      ⊕ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550      ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551   ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (1)  ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ –  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม –  เจาะข้อสอบ –  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2544 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม –  เจาะข้อสอบ –  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค้าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. 2556 –  เจาะข้อสอบ (2)  เจาะข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  3 ชุด ราคา พิเศษ 240 บาท    จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center