BC-318 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

270฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -ความรู้ทางด้าน Hardware, Software, Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ -ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล -ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ -ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบงาน -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 -พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550     -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ราคา พิเศษ 270 บาท    จัดทำโดย…….จัดทำโดย สถาบัน The Best Center