BC-4225 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ

270฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ     นักจัดการงานทั่วไป     สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย –  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) –  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 –  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551    –  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 –  กฎกระทรวงกำหนดลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 –  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 –  แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปี 2553  ความรู้เกี่ยวกับโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน –  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน  –  เจาะข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548   –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 –  เจาะข้อสอบหลักการบริหารงาน 2 ชุด   –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สมอ. –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 –  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ราคา พิเศษ 270 บาท จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center