BC-269 คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ (สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

240฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย -ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -คณะรัฐมนตรีปัจจุบัน -นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา -วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย -พระราชบัญญัจิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 –แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 -พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 -พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 -พระราชบัญญัติการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551      ราคา พิเศษ 240 บาท       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center