BC-4249 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ

250฿

คำอธิบาย

คู่มือ + ข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป           การเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย –  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป –  บทบาทการบริหารงานสำนักงาน –  โครงสร้างองค์การของสำนักงาน –  หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน –  กระบวนการปรับปรุงระบบงาน –  เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน –  การบริหารงานเอกสาร –  ระบบการจัดเก็บเอกสาร –  การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม –  การเขียนรายงานการประชุม –  การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน –  การจัดระบบงาน –  การบริหารธุรกิจทั่วไป –  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ –  การวางแผน –  การบริหารจัดการภายในองค์การ –  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ –  การเก็บรวบรวมข้อมูล –  การควบคุมงาน –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม –  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ –  เจาะข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป 2 ชุด   ราคา พิเศษ 250 บาท จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center