BC-4577 เจาะข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กลุ่มความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งใช้สอบ

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ 3    การไฟฟ้านครหลวง              ประกอบด้วย        –  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ        –  การเขียนหนังสือติดต่อราชการ        –  เลขรหัสหนังสือ –  ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ –   เจาะข้อสอบงานธุรการ        –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2516 และที่แก้ไขเพิ่มเติท –  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  5  ชุด –  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการที่ดี –  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการที่ดี    –  เจาะข้อสอบงานบริหารจัดการทั่วไป  2  ชุด ราคา พิเศษ 250 บาท       จัดทำโดย ……ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center