BC-4317 คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม

280฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ  นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม           ประกอบด้วย -วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ -เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม. -เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม -เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ -เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น -เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางค์ผกผัน -เจาะข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ -เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล -เจาะข้อสอบสมการและอสมการ -เจาะข้อสอบระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา -เจาะข้อสอบค่าเฉลี่ย -เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน -เจาะข้อสอบเรื่องอายุ -เจาะข้อสอบจำนวนหัว จำนวนขาของสัตว์ -เจาะข้อสอบเรื่องอัตราเร็ว (กระแสน้ำ รถยนต์ รถไฟ) -เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ -เจาะข้อสอบเรื่องกำไร-ขาดทุน วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา     -การอ่านคำในภาษาไทย     -การสะกดคำ -เสียงในภาษาไทย พยางค์ คำ กลุ่มคำและประโยค -สำนวน สุภาษิต คำพังเพย -คำพ้องรูป-พ้องเสียง/ คำราชาศัพท์ -โวหารภาพพจน์ – โวหารการเขียน -การเติมคำลงในช่องว่าง -การทำความเข้าใจบทความ -การเรียงลำดับข้อความ     -การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ             – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่่ 1 –  แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่่ 2   –  วิชาภาษาอังกฤษ      –  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง  ๆ – เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษถารถาม-ตอบในแต่ละสถานการณ์ – เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษการสนทนา –  เจาะแนวข้อสอบการอ่านเนื่อเรื่องบทความ   –  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น     –  เจาะแนวข้อสอบ  3  ชุด –  ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้      –  เจาะข้อสอบ  3  ชุด –  เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557      –  เจาะข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์ –  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านกฎหมายทั่วไปในปัจจุบัน ราคา พิเศษ 280 บาท    จัดทำโดย………ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center