PK-011 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง บุคลากร

200฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย –  ประวัติการประปาส่วนภูมิภาค –  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคลากร –  การวางแผนกำลังคน –  การสรรหาบุคลากร –  การวิเคราะห์งาน –  การจัดหาบุคลากร –  การคัดเลือก –  การบรรจุ –  การประเมินผลการปฏิบัติงาน –  การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ –  ระเบียบวินัยของพนักงาน –  การบริหารค่าตอบแทน –  สุขภาพและความปลอดภัย –  แรงงานสัมพันธ์ –  ระบบข้อมูลบริหารงานบุคคล –  ค่าจ้างและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ –  ทฤษฎีว่าด้วยค่าจ้าง –  จุดมุ่งหมายของการบริหารค่าตอบแทน –  ส่วนประกอบของค่าตอบแทนแรงงาน –  การประเมินค่างาน –  การประเมินผลการปฏิบัติงาน –  การจ่ายค่าจ้างเพื่อจูงใจในการทำงาน –  การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานทีมีความชำนาญเฉพาะด้าน –  การบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนงานในระดับกลาง –  การบริหารค่าตอบแทนแรงงานสำหรับระดับบริหาร –  ค่าตอบแทนแรงงานในรูปแบบอื่น ๆ –  ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่าง ๆ ในการบริหารค่าตอบแทน –  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน –  แนวข้อสอบ ราคา พิเศษ 200 บาท จำหน่ายโดย สถาบัน The Best Center