BC-4607 นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

250฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ   นักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเจาะข้อสอบ ประกอบด้วย     ♠  เจาะแนวข้อสอบการบริหารทั่วไป ♠  เจาะแนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ชุด 142  ข้้อ    ♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Excel ♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Word ♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft PowerPoint ♠  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Outlook Express     ♠  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550    ♠  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่่  1 ♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ   ชุดที่่  2 –  หลักไวยากรณ์  (Structure) –  คำศัพท์  (vocabulary) –  การสนทนา  (Conversation) –  การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)  ♠  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร ♠  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร ♠  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ    ♠   เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ♠   เจาะข้อสอบ ความรู้เกียวกับพนักงานราชการ 2 ชุด    ♠   เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข ♠ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546        ♠  ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ        จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center  ราคา พิเศษ 250 บาท