BC-500 เจาะข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

230฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                  กรมศุลกากร ทั้ง เล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล การเขียนรายงาน การตัดสินใจ  พร้อมเจาะแนวข้อสอบความรู้ทางด้านวิเคราะห์ และเจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ ออก มากกว่า 400 ข้อ     ประกอบด้วย   ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่่ –  การวางแผนงานและโครงการ –  การประเมินผลแผนงานและโครงการ –  การจัดทำแผนกลยุทธ์ –  การจัดทำโครงการ –  การเขียนโครงการ –  การติดตามและประเมินผล –  การจัดทำเค้าโครงการประเมินผล –  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล –  การเขียนรายงานการประเมินผล –  การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) –  การบริหารโครงการ (Project Management) –  ผู้บริหาร การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา –  โครงการและแผนงาน        –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1 – เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  2 – เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3 – เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  4 – เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่  5   –   เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง เหตุการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทั่วไป       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center  ราคา พิเศษ 230 บาท